B 倉 -- Y nghiệp Niê 

82346  阿業 (尼業尼耶)

E 倉 -- Nguyễn Văn Dũng 

57593  阮文勇 

G 倉 -- Đậu Qúy Đức 

74900 豆貴德