A  特---Tranvanchithu 

A車︰54U-0282

B  阿發---Võ Tân Phát  

B車︰61P-4756

C   阿滾---Nguyễn Văn quyền 

C車︰61H-02346

A 車

54U-0282

B 車

61P-4756

C 車

61H-02346