A 阿叔---Trần văn hà

A車︰54U-0282

B 阿發---Võ Tân Phát

B車︰61P-4756

C 阿滾---Nguyễn Văn quyền

C車︰61H-02346

A 車

54U-0282

B 車

61P-4756

C 車

61H-02346